علم آمار

:: علم آمار

لم آمار کاربرد علمی مبانی ریاضی برای جمع آوری، تجزیه وتحلیل و ارائه اطلاعات ارقامی می باشد. آمار گران با بکار بردن دانش ریاضیشان در طراحی مطالعات وتحقیقات ؛ جمع آوری، پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعات ؛ و تفسیر نتایج ؛ در پژوهشهای علمی شرکت میکنند. متخصصین آمار اغلب دانششان در روشهای آماری را در علوم گوناگونی مانند زیست شناسی، اقتصاد، مهندسی، پزشکی، بهداشت عمومی، روانشناسی، بازار یابی، آموزش و ورزش بکار میگیرند.

ادامه مطلب
منبع : گروه ریاضی هشتمعلم آمار
برچسب ها : آمار

مساحت و محیط شکل های هندسی

:: مساحت و محیط شکل های هندسی

مساحت مـــربع = یـــک ضلع × خـــودش 

محیــط مـــربــــع = یک ضلع × 4

منبع : گروه ریاضی هشتممساحت و محیط شکل های هندسی
برچسب ها : مساحت ,قاعده ,محیط ,ارتفاع ,مجموع ,مثلث ,محیط مثلث ,مثلث متساوی ,مساحت قاعده ,مجموع مساحت ,متوازی الاضلاع ,منشور مجموع مساحت ,مثلث متساوی الساقی